Other Skills Details
Skill Summary: SAS8.x9.x (Base SAS, SAS/STAT, SAS/SQL,SAS/MACROS,SAS/GRAPH,SAS Visual Analytics, SAS/ACCESS, SAS/ODS),SASGrid,SAS Data Integration Studio, SAS Enterprise Guide, SAS Information Map studio.