Other Skills Details
Skill-1: SAS/BASE, SAS/MACROS, SAS/SQL,SAS/ODS, SAS/REPORT, SAS Store
Skill-2: SAS 9.1.3 /9, UNIX, SAS/Access, SAS/Connect,SAS Add in for M
Skill-3: MySQL, Oracle, Teradata and Netezza
Skill-4: Windows and UNIX