Other Skills Details
Skill Summary: SAS 6.x 8.x 9.x (Base SAS, SAS/STAT, SAS/SQL, SAS/MACROS, SAS/GRAPH, SAS/ACCESS, SAS/ODS, SAS/CONNECT, SAS/ETL). -SQL and SAS Programming-ORACLE, MS Access, DB2, Teradata and SQL-UNIX (AIX, SUN) and WINDOWS (98, 2000, NT-Windows, Unix and Mainframes