Other Skills Details
Skill Summary: SAS (Base SAS, SAS/STAT, SAS/SQL, SAS/MACRO, SAS/ODS, SAS/ACCESS, SAS/GRAPH), SAS/ENTERPRISE GUIDE, R, SPSS-PL/SQL, C, C++-UNIX, Windows 9x/XP/NT/Vista, MS DOS-Oracle 9i/8i, SQL Server 2000, MS-Access, DB2, Teradata