Other Skills Details
Skill Summary: SAS/BASE, SAS ENTERPRISE GUIDE, SAS/ CONNECT, SAS/ACCESS, SAS/STAT, SAS/ODS, SAS/GRAPH, SAS/ETL PROC SQL, SAS 9.2, SAS 9.3 -ORACLE, MS ACCESS-C, SQL and PL/SQL-MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS Access