Other Skills Details
Skill Summary: SAS/BASE, SAS/PROCs, SAS/MACROS, SAS/ACCESS, SAS/GRAPH, SAS/SQL, SAS/ODS, SAS/REPORT, SAS/STAT, SAS/CONNECT, TRANSPOSE, CONTENTS, IMPORT, EXPORT, SAS/TABULATE SAS PLOT SAS/MEANS