Other Skills Details
Skill Summary: SAP Basis, SAP Netweaver, SAP ABAP, SAP BI, ECC, SAP CRM, SAP SRM, SAP SEM, SAP EP, SAP PI